شرکت دارویی پوراطب
  نام دارو: FEXOFENADINE Hydrochloride    فکسوفنادین هیدروکلراید
  نام های تجاری معروف: Allegra
  طبقه بندی فارماکولوژیک: آنتاگونيست گيرنده H1
  طبقه بندی درمانی: آنتي هيستامين
  طبقه بندی مصرف در حاملگی: گروه C

فرآورده‌هاي ژنريك ايران

Tablets: 60 mg

Tablets: 120 mg

Tablets: 180 mg

انديكاسيونها، راه مصرف و دوزاژ

رينيت آلرژيك فصلي

بالغين و كودكان بزرگتر از 12 سال: 60mg از راه خوراكي دوبار در روز يا 180mg از راه خوراكي يكبار در روز تجويز مي‌شود.

كهير مزمن ايديوياتيك

كودكان بزرگتر از 12 سال: 60mg از راه خوراكي دوبار در روز تجويز مي‌شود.

كودكان سنين 12ـ6 سال: 30mg از راه خوراكي دو بار در روز تجويز مي‌شود.

 

تنظيم دوزاژ

در بيماراني كه كليرانس كراتي‌نين آنها كمتر از 80ml/min دارو را هر 24 ساعت يكبار تجويز نمائيد.

(در بالغين و كودكان بزرگتر از 12 سال، 60mg يكبار در روز و در كودكان سنين 12ـ6، 30mg يكبار در روز).

فارماكوديناميك و فارماكوكينتيك

مكانيسم اثر: اثر آنتي‌هيستامين: اين دارو با اثرات آنتاگونيستي بر روي گيرنده‌هاي محيطي H1 مانع اثرات هيستامين مي‌گردد.

نيمه عمر: 4/14 ساعت

 

راه مصرف

شروع اثر

اوج اثر

مدت اثر

خوراكي

ظرف يكساعت

3ـ2 ساعت

24ـ12 ساعت

دفع: 80% از راه مدفوع و 13% از راه ادرار دفع مي‌شود.

كنترانديكاسيونها و موارد احتياط

كنترانديكاسيونها: ˜ حساسيت مفرط نسبت به دارو و يا هر يك از اجزاي آن.

موارد احتياط : š اختلال عملكرد كليه š كودكان كوچكتر از 6 سال.

تداخلات

دارو ـ دارو: مصرف همزمان اريترومايسين و كتوكونازول، باعث افزايش سطح سرمي اين دارو مي‌شود.

مصرف همزمان آنتي‌اسيدهاي حاوي منيزيوم يا آلومينيوم،‌ باعث كاهش جذب و اثرات دارو مي‌شوند.

دارو ـ غذا: مصرف سيب،‌ پرتقال و گريب فروت، باعث كاهش جذب و اثرات دارو مي‌شوند.

واكنش‌هاي ناخواسته و عوارض جانبي

l: CNS سرگيجه، خواب‌آلودگي.

l: GI تهوع، درد ناحيه اپي‌گاستر، استفراغ، يبوست، مدفوع سياه رنگ، اسهال، بي‌اشتهايي.

توجهات باليني

تجويز و نگهداري دارو:

P بين مصرف اين دارو و آنتي‌اسيدهاي حاوي منيزيوم و يا آلومينيوم،‌ بايد حداقل 3 ساعت فاصله باشد.

P به منظور كاهش تحريك دستگاه گوارش، دارو را همراه با غذا تجويز نمائيد.

P دارو را در درجه حرارت 15-30°C نگهداري كنيد.

پيگيري و بررسي تأثير دارو:

P بيمار را از نظر صداهاي ريوي و خصوصيات ترشحات برونكيال تحت نظر بگيريد و جهت كاهش ويسكوزيتي ترشحات حداقل 1500-2000ml در روز مايعات تجويز نمائيد.

آموزش بيمار / خانواده

اطلاعات كلي: y از بيمار بخواهيد دارو را دقيقاً مطابق تجويز پزشك مصرف نمايد و در صورت فراموش نمودن يك دوز، بلافاصله بعد از بياد آوردن آن را مصرف كند، مگر اينكه زمان مصرف دوز بعدي فرا رسيده باشد.

y از بيمار بخواهيد تا مشخص نشدن اثرات دارو، از رانندگي و ساير امور نيازمند هشياري پرهيز نمايد.

y به بيمار تذكر دهيد در صورت عدم بهبودي علايم به پزشك مراجعه نمايد.

مصرف در دوران شيردهي

ترشح اين دارو در شير ثابت نشده است،‌ با اينحال تجويز اين دارو در دوران شيردهي بايد با احتياط كامل صورت گيرد.

 


© 2012 Pourateb Corporation. All rights reserved.  
مشاوره پزشکی آنلاین
*
  پرسش خود را مطرح کنید: