شرکت دارویی پوراطب
  نام دارو: TRIFLUOPERAZINE Dihydrochloride    تریفلوپرازین دی هیدروکلراید
  نام های تجاری معروف: Stelazine, Suprazine, Trifluzin
  طبقه بندی فارماکولوژیک: فنوتيازين (مشتقات پي پرازين)
  طبقه بندی درمانی: ضدسايكوز، ضداستفراغ
  طبقه بندی مصرف در حاملگی: گروه C

فرآورده‌هاي ژنريك ايران

Coated Tablets: Trifluoprazine 1 mg

Coated Tablets: Trifluoprazine 2 mg

Coated Tablets: Trifluoprazine 5 mg

Coated Tablets: Trifluoprazine 10 mg

Injection: Trifluoprazine 1 mg/ml

انديكاسيونها، راه مصرف و دوزاژ

اضطراب

بالغين: 1-2mg از راه خوراكي، دوبار در روز تجويز مي‌شود.

اسكيزوفرني و ساير اختلالات سايكوتيك

بالغين: در بيماران سرپايي، 1-2mg از راه خوراكي، دوبار در روز تجويز مي‌شود. دوزاژ درصورت نياز بتدريج افزايش مي‌يابد. درمورد بيماران بستري، 2-5mg از راه خوراكي دوبار در روز تجويز مي‌شود، درصورت نياز مي‌توان دوزاژ دارو را بتدريج تا 40mg در روز افزايش داد. در مورد تزريق عضلاني، درصورت نياز 1-2mg هر 4 تا 6 ساعت تزريق مي‌شود.

كودكان سنين 6 تا 12 سال (درمورد بيماران بستري): 1mg از راه خوراكي يك يا دوبار در روز تجويز مي‌شود. دوزاژ را مي‌توان درصورت نياز، بتدريج تا 15mg در روز افزايش داد.

فارماكوديناميك و فارماكوكينتيك

مكانيسم اثر: اثر ضدسايكوز: اين دارو باعث بلوك پس‌سيناپسي گيرنده‌هاي دوپامين در CNS مي‌گردد.

اثر ضداستفراغ: باعث بلوك رسپتورهاي دوپامين در كمورسپتور (CTZ)trigger zone در مدولا مي‌گردد.

نيمه عمر: ناشناخته

 

راه مصرف

شروع اثر

اوج اثر

مدت اثر

خوراكي

تزريق عضلاني

ناشناخته

ناشناخته

4-2 ساعت

4-2 ساعت

24-12 ساعت

6-4 ساعت

دفع: اين دارو به‌طور عمده از راه ادرار دفع مي‌شود.

كنترانديكاسيونها و موارد احتياط

كنترانديكاسيونها: ˜ حساسيت مفرط ˜ ديسكرازيهاي خوني ˜ دپرسيون مغز استخوان ˜ افرادي‌كه بيماري آنها با كوما، صدمات مغزي، كلاپس عروقي و يا بيماريهاي عروق مغزي تشديد مي‌شود ˜ مصرف همزمان با داروهاي بلوك‌كنندة آدرنرژيك ˜ بيحسي اپي‌دورال يا اسپاينال.

موارد احتياط : š بيماريهاي قلبي (ديس‌ريتمي‌ها، نارسايي احتقاني قلب) š آنژين صدري š بيماريهاي دريچه‌اي قلب، بلوك قلبي š آنسفاليت š سندرم ري š ضربه به سر š بيماريهاي تنفسي š صرع و ساير بيماريهاي همراه با تشنج š گلوكوم š هيپرتروفي پروستات š احتباس ادراري š بيماري پاركينسون š فئوكروموسيتوم š هيپوكلسمي š اختلال عملكرد كليه و كبد.

تداخلات

دارو ـ دارو: هيپوتانسيون ناشي‌از اين دارو به‌دنبال مصرف داروهاي ضدافسردگي يا نيتراتها تشديد مي‌گردد.

اثر تضعيف‌كنندة اين دارو روي سيستم اعصاب مركزي به‌دنبال مصرف همزمان مهاركننده‌هاي منوآمين اكسيداز يا ساير داروهاي مضعف سيستم اعصاب مركزي تشديد مي‌گردد.

اثرات آنتي‌كولينرژيك اين دارو، به‌دنبال مصرف ساير داروهاي داراي خواص آنتي‌كولينرژيك تشديد مي‌گردد.

درصورت مصرف همزمان اين دارو با ليتيوم ممكن است آنسفالوپاتي حاد ايجاد گردد.

مصرف آنتي‌اسيدها باعث كاهش جذب اين دارو مي‌شود.

اين دارو اثرات درماني لوودوپا را كاهش مي‌دهد.

واكنش‌هاي ناخواسته و عوارض جانبي

l:CNS علايم اكستراپيراميدال، پسودوپاركينسونيسم، خواب‌آلودگي، سندرم نورولپتيك بدخيم، سرگيجه، سردرد، بي‌خوابي، تشديد علايم سايكوتيك.

l: CV آسيستول، هيپوتانسيون ارتوستاتيك، تاكيكاردي، سرگيجه، غش، ديس‌ريتمي، تغييرات ECG ، افزايش درد آنژيني بعداز تزريق عضلاني.

l: EENT تاري ديد، وزوزگوش، ميدرياز، افزايش فشار داخل چشم.

l: GI خشكي دهان، يبوست، تهوع، استفراغ، بي‌اشتهايي، اسهال.

l: GU احتباس ادراري، ژنيكوماستي، هيپرمنوره، مهارانزال.

l: HEMA لكوپني گذرا، آگرانولوسيتوز، ترومبوسيتوپني، آنمي.

l: Local درماتيت تماسي، نكروز عضلاني در محل تزريق عضلاني.

l: Other هيپرپرولاكتينمي، حساسيت به نور، افزايش اشتها، افزايش وزن، واكنش افزايش‌حساسيت.

توجه: درصورت ايجاد واكنش افزايش‌حساسيت، يرقان، آگرانولوسيتوز، سندرم نورولپتيك بدخيم و علايم اكستراپيراميدال شديد، مصرف دارو بايد قطع گردد.

توجهات باليني

تجويز و نگهداري دارو:

P درصورت نياز به تجويز همزمان آنتي‌اسيدها، بين مصرف فنوتيازين‌ها و آنتي‌اسيد بايد حداقل دوساعت فاصله باشد.

P درصورت عدم توانايي بلع قرص، مي‌توان آن را خرد نمود و همراه آب يا ساير مايعات تجويز كرد.

P درصورت تزريق عضلاني، تزريق بايد عميق و در ربع خارجي ـ فوقاني ناحية گلوتئال صورت گيرد.

P تغيير رنگ جزيي دارو به رنگ زرد روشن، تأثيري بر عملكرد دارو ندارد. درصورت تغيير رنگ شديد از تزريق آن خودداري كنيد.

P دارو را در ظروف مقاوم به نور و درجه حرارت 15-30°C نگهداري كنيد.

پيگيري و بررسي تأثير دارو:

P هيپوتانسيون و واكنش‌هاي اكستراپيراميدال اغلب بدنبال تجويز دوزهاي بالا و يا در افراد مسن ديده مي‌شود. درصورت بروز ديسفاژي، اسپاسم عضلات گردن و بيرون‌زدگي زبان تجويز دارو را قطع كنيد.

P درصورت بروز واكنش اكستراپيراميدال لازم است دوز دارو را كاهش داد و در مواردي حتي دارو را قطع كرد.

P ميزان I&O و وضعيت اجابت مزاج بيمار را كنترل نمائيد. شكم بيمار را از نظر بروز اتساع و يا درد بررسي كنيد.

P مصرف تري‌فلوپرازين، نياز به مسكن‌هاي مخدر را كاهش مي‌دهد.

P حداكثر پاسخ درماني معمولاً ظرف 3-2 هفته از شروع درمان ايجاد مي‌شود.

آموزش بيمار / خانواده

اطلاعات كلي: y بيمار را تشويق نمائيد دارو را كاملاً مطابق با دستور بكار برده و از حذف يا دوبرابر نمودن دوز دارو پرهيز نمايد و درصورت فراموش نمودن يك دوز، بلافاصله پس‌از بخاطرآوردن آن را مصرف نمايد. اگر بيش‌از 2 دوز در روز تجويز شده باشد، دوز فراموش شده را يا بايد تا يك ساعت پس‌از زمان برنامه‌ريزي شده مصرف نمايد و يا آن را حذف كند. قطع ناگهاني دارو باعث گاستريت، تهوع، استفراغ، گيجي، سردرد، تاكيكاردي و بيخوابي مي‌گردد.

y مصرف اين دارو باعث خواب‌آلودگي مي‌گردد. به بيمار توصيه نمائيد تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگي و ساير امور نيازمند هشياري پرهيز نمايد.

y جهت پيشگيري از بروز هيپوتانسيون وضعيتي، از بيمار بخواهيد از تغيير وضعيت ناگهاني پرهيز نمايد.

y به بيمار توصيه نمائيد درطي درمان با اين دارو از مصرف داروهاي مضعف سيستم اعصاب مركزي خودداري نمايد.

y به بيمار بياموزيد بروز علايمي چون گلودرد، تب، خونريزي يا خون‌مردگي غيرمعمول، راش‌هاي پوستي، ضعف، لرزش، اختلال بينايي، اشكال در دفع، ادرار، تيرگي رنگ ادرار يا گلي‌رنگ شدن مدفوع را سريعاً به پزشك گزارش نمايد.

مصرف در دوران شيردهي

اين دارو در شير ترشح مي‌شود. منافع دارو بايد در برابر ضررهاي احتمالي آن سنجيده شود.

 

 

 


© 2012 Pourateb Corporation. All rights reserved.  
مشاوره پزشکی آنلاین
*
  پرسش خود را مطرح کنید: